Vol 7, No 1 (2009)

Table of Contents

Editorial

AK Shamsuddin Siddiquey, SM Shahzaman Husain, Syeda Zamila Hasan Laila
PDF
1-3

Articles

Md Jahangir Alam, Monira Khatun, Manowara Begum, Muazzem Hossain, Jesmin Akhter, Uttam Kumar Paul, Tahmina Begum
PDF
5-9
Syeda Zamila Hasan Laila, Roxana Ferdousi, ABM Nurunnobi, ATM Shafiqul Islam, Syeda Zamila Hosen Holy, Farzana Yesmin
PDF
10-13
Rubina Sultana, Khondker Manzare Shamim, Lutfun Nahar, Ferdous Hasan
PDF
14-18
Hamida Khatun, Zakia Sultana, Nur-A-Farhana Islam, GM Kibria, Tawfiq-E-Elahi Chy
PDF
19-21
Saifun Nahar, Humaira Naushaba, Jesmin Ara Begum, Naznin Akhter
PDF
22-25
Kanta Roy Rimi, Shamim Ara, Motahar Hossain, KM Shefyetullah, Humaira Naushaba, BK Bose
PDF
26-33
Uttam Kumar Paul, Humaira Naushaba, Tahmina Begum, Md Jahangir Alamq, Afshan Jesmin Alim, Jesmin Akther
PDF
34-36
DK Mondal, MMA Moinuddin, MM Saha, AM Khanom, BMA Yousuf, MSA Talukder, S Ara
PDF
37-41
Tahmina Begum, Humaira Naushaba, Jahangir Alam, Uttam Kumar Paul, Afshan Jesmin Alim, Jesmin Akter, Ruksana Ahmed
PDF
42-44
AHMM Mawla Chowdhury, Selina Anwar, Meherunnessa Begum, K Nahid Eva, Fahmida Shahnaz
PDF
45-48
Segupta Kishwara, Shamim Ara, Khandaker Abu Rayhan, Mahamuda Begum
PDF
49-54
Laila Anjuman Banu, M Shomsher Ali
PDF
55-61
Jebun Nessa, Md Abdul Khaleque, Shahanaz Begum, AH Hamid Ahmed, Shafiqul Islam, Md Afsan
PDF
62-67