Vol 12, No 1 (2014)

Table of Contents

Editorial

Shahanaz Begum
PDF
01-02

Articles

Rita Rani Saha, Nazma Farhat, Mallika Karmaker
PDF
03-06
Masuma Akhtar Banu, Shamim Ara, Borhan Uddin Ahamed, Sharmin Rahman, Yesmin Nahar, Rahanur Akhter
PDF
07-10
Laila Farzana Khan, Humaira Naushaba, Jubaida Gulshan Ara
PDF
11-13
Md Mesbahul Hoque, Shamim Ara, Shahanaz Begum, AHM Mostafa Kamal, Sharmina Sayeed
PDF
14-16
AHM Mostafa Kamal, Shamim Ara, Shahanaz Begum, Md Mesbahul Hoque, Khadeza Khatun
PDF
17-21
Sharmina Sayeed, Shamim Ara, Mesbahul Hoque, Zannatul Ferdous, Kanetarin Kashem
PDF
22-24
Md Rafiqul Alam, Md Abdul Momen, Anjuman Ara Sultana, SM Nurul Hassan
PDF
25-29
Lutfun Nahar, Khondker Manzare Shamim, Rubina Sultana, Muhammad Abdul Jalil Bepari
PDF
30-34