Rehena, Z, OSD, DGHS, Mohakhali, Dhaka, Bangladesh