Ferdous, F., M. F. Alam, M. M. Maruf, S. Choudhury, M. M. Chisty, S. Afroza, and H. Chakravarty. “Psychiatric Morbidity in Children With Epilepsy”. Bangladesh Journal of Psychiatry, Vol. 30, no. 1, Aug. 2018, pp. 7-9, doi:10.3329/bjpsy.v30i1.37855.