Ferdous, F., Alam, M. F., Maruf, M. M., Choudhury, S., Chisty, M. M., Afroza, S. and Chakravarty, H. (2018) “Psychiatric morbidity in children with epilepsy”, Bangladesh Journal of Psychiatry, 30(1), pp. 7-9. doi: 10.3329/bjpsy.v30i1.37855.