Ferdous, Fahmida, Md Faruq Alam, Mohammad Muntasir Maruf, Shoebur Choudhury, Md Mashukur Chisty, Sayeda Afroza, and Hariprakash Chakravarty. 2018. “Psychiatric Morbidity in Children With Epilepsy”. Bangladesh Journal of Psychiatry 30 (1), 7-9. https://doi.org/10.3329/bjpsy.v30i1.37855.