FERDOUS, F.; ALAM, M. F.; MARUF, M. M.; CHOUDHURY, S.; CHISTY, M. M.; AFROZA, S.; CHAKRAVARTY, H. Psychiatric morbidity in children with epilepsy. Bangladesh Journal of Psychiatry, v. 30, n. 1, p. 7-9, 12 ago. 2018.