Ferdous, F., Alam, M. F., Maruf, M. M., Choudhury, S., Chisty, M. M., Afroza, S., & Chakravarty, H. (2018). Psychiatric morbidity in children with epilepsy. Bangladesh Journal of Psychiatry, 30(1), 7-9. https://doi.org/10.3329/bjpsy.v30i1.37855