(1)
Ferdous, F.; Alam, M. F.; Maruf, M. M.; Choudhury, S.; Chisty, M. M.; Afroza, S.; Chakravarty, H. Psychiatric Morbidity in Children With Epilepsy. BJPsY 2018, 30, 7-9.