[1]
Ferdous, F., Alam, M.F., Maruf, M.M., Choudhury, S., Chisty, M.M., Afroza, S. and Chakravarty, H. 2018. Psychiatric morbidity in children with epilepsy. Bangladesh Journal of Psychiatry. 30, 1 (Aug. 2018), 7-9. DOI:https://doi.org/10.3329/bjpsy.v30i1.37855.