Malyarovskaya, V., & Samarina, L. (2017). In vitro Morphogenesis of Ornamental Shrubs Camellia japonica and Hydrangea macrophylla. Plant Tissue Culture and Biotechnology, 27(2), 181–187. https://doi.org/10.3329/ptcb.v27i2.35023