(1)
Malyarovskaya, V.; Samarina, L. In Vitro Morphogenesis of Ornamental Shrubs Camellia Japonica and Hydrangea Macrophylla. Plant Tissue Cult. & Biotech. 2017, 27, 181-187.