[1]
Rashid, H. 2019. Karl Marx’s Philosophy and Its Relevance Today. Philosophy and Progress. 61, 1-2 (Nov. 2019), 15–42. DOI:https://doi.org/10.3329/pp.v61i1-2.44200.