Akte, J., Yasmin, S., Bhuiyan, M., Khatun, F., Roy, J., & Goswami, K. (2016). In vitro screening of rice genotypes using polyethylene glycol under drought stress. Progressive Agriculture, 27(2), 128–135. https://doi.org/10.3329/pa.v27i2.29321