(1)
Akte, J.; Yasmin, S.; Bhuiyan, M.; Khatun, F.; Roy, J.; Goswami, K. In Vitro Screening of Rice Genotypes Using Polyethylene Glycol under Drought Stress. Progress. Agric. 2016, 27, 128-135.