Debnath, J., A. Basak, M. Z. Rahman, and A. Saha. “Profile of Organophosphorus Poisoning”. KYAMC Journal, Vol. 9, no. 3, Dec. 2018, pp. 133-5, doi:10.3329/kyamcj.v9i3.38786.