Debnath, J., Basak, A., Rahman, M. Z. and Saha, A. (2018) “Profile of Organophosphorus Poisoning”, KYAMC Journal, 9(3), pp. 133-135. doi: 10.3329/kyamcj.v9i3.38786.