Sharif, M. M., Chowdhury, I., Ray, D., Khatun, M. M., Ahmed, S. and Hai, M. A. (2018) “Imaging of Rectal Carcinoma at Surveillance”, KYAMC Journal, 9(3), pp. 104-109. doi: 10.3329/kyamcj.v9i3.38780.