DEBNATH, J.; BASAK, A.; RAHMAN, M. Z.; SAHA, A. Profile of Organophosphorus Poisoning. KYAMC Journal, v. 9, n. 3, p. 133-135, 4 dez. 2018.