SHARIF, M. M.; CHOWDHURY, I.; RAY, D.; KHATUN, M. M.; AHMED, S.; HAI, M. A. Imaging of Rectal Carcinoma at Surveillance. KYAMC Journal, v. 9, n. 3, p. 104-109, 4 dez. 2018.