Debnath, J., Basak, A., Rahman, M. Z., & Saha, A. (2018). Profile of Organophosphorus Poisoning. KYAMC Journal, 9(3), 133-135. https://doi.org/10.3329/kyamcj.v9i3.38786