Sharif, M. M., Chowdhury, I., Ray, D., Khatun, M. M., Ahmed, S., & Hai, M. A. (2018). Imaging of Rectal Carcinoma at Surveillance. KYAMC Journal, 9(3), 104-109. https://doi.org/10.3329/kyamcj.v9i3.38780