(1)
Debnath, J.; Basak, A.; Rahman, M. Z.; Saha, A. Profile of Organophosphorus Poisoning. KYAMCJ 2018, 9, 133-135.