[1]
Debnath, J., Basak, A., Rahman, M.Z. and Saha, A. 2018. Profile of Organophosphorus Poisoning. KYAMC Journal. 9, 3 (Dec. 2018), 133-135. DOI:https://doi.org/10.3329/kyamcj.v9i3.38786.