[1]
Sharif, M.M., Chowdhury, I., Ray, D., Khatun, M.M., Ahmed, S. and Hai, M.A. 2018. Imaging of Rectal Carcinoma at Surveillance. KYAMC Journal. 9, 3 (Dec. 2018), 104-109. DOI:https://doi.org/10.3329/kyamcj.v9i3.38780.