[1]
M. A. Kaisar, M. R. Islam, M. S. Rahman, M. K. Hossain, and M. A. Rashid, “ Linn”., Dhaka Univ. J. Pharm. Sci, vol. 8, no. 2, pp. 173–175, Sep. 2010.