[1]
M. A. Kader, M. E. Haque, P. Khondkar, M. M. Islam, and M. M. Rahman, “/i>”;, Dhaka Univ. J. Pharm. Sci, vol. 8, no. 2, pp. 141–145, Sep. 2010.