[1]
I. Malik, E. Sedlarova, J. Csollei, L. Stanzel, L. Sichrovska, and J. Stolarikova, “The in vitro Antimycobacterial investigation of some basic meta-/para-Alkoxyphenylcarbamic Esters Bearing 4-(4-Fluoro/2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl fragment”, Dhaka Univ. J. Pharm. Sci, vol. 12, no. 2, pp. 103–107, Jan. 2014.