Aktar, F., Kaisar, M. A., Kabir, A. H., Hasan, C. M. and Rashid, M. A. (2010) “ Roxb”., Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences, 8(2), pp. 161–166. doi: 10.3329/dujps.v8i2.6031.