Khan, M. G., Nahar, K., Rahman, M. S., Hasan, C. M. and Rashid, M. A. (2010) “/i>”;, Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences, 8(1), pp. 39–45. doi: 10.3329/dujps.v8i1.5334.