(1)
Shirsand, S.; Shivanand, .-.; Shailashri, .-.; Keshavshetti, G.; Jonathan, V. Hibiscus Sabdariffa Mucilage As a Disintegrant in Formulating Fast Dissolving Tablets. Dhaka Univ. J. Pharm. Sci 2017, 15, 143-149.