(1)
Malik, I.; Sedlarova, E.; Csollei, J.; Stanzel, L.; Sichrovska, L.; Stolarikova, J. The in Vitro Antimycobacterial Investigation of Some Basic Meta-/Para-Alkoxyphenylcarbamic Esters Bearing 4-(4-Fluoro/2-methoxyphenyl)piperazin-1-Yl Fragment. Dhaka Univ. J. Pharm. Sci 2014, 12, 103-107.