(1)
Arkhipov, I.; Khalikov, S.; Sadov, K.; Dushkin, A.; Meteleva, E.; Varlamova, A.; Odoevskaya, I.; Danilevskaya, N. Influence of Mechanochemical Technology on Anthelmintic Efficacy of the Supramolecular Complex of Fenbendazole With Polyvinylpyrrolidone. JAVAR 2019, 6, 133-141.