Shermin, Shahana, Senior Medical Officer, Gynae & Obs Dept., BIRDEM Hospital, Dhaka, Bangladesh