(1)
Sharif, M.; Choudhury, S.; Rahman, M.; Rahman, M.; Juyena, N.; Bhuiyan, M. Vitrification of Immature Oocytes of Goats in Bangladesh. Bangl. vet. 2019, 35, 7-12.