[1]
Sharif, M., Choudhury, S., Rahman, M., Rahman, M., Juyena, N. and Bhuiyan, M. 2019. Vitrification of immature oocytes of goats in Bangladesh. Bangladesh Veterinarian. 35, 1-2 (Jan. 2019), 7–12. DOI:https://doi.org/10.3329/bvet.v35i1-2.53382.