RANJAN, R.; RAHMAN, M.; SAHA, H.; SAHA, S.; ADHIKARY, A. Redo mitral valve surgery. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal, v. 11, n. 1, p. 89-93, 8 mar. 2018.