RAHAMAN, M. M.; SIDDIQUE, M. R. U.; ISLAM, M. A.; RAHMAN, M. M.; BARBHUIYAN, M. Z.; RAHMAN, K. Linear Psoriasis- A rare case report. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal, v. 8, n. 1, p. 74-76, 26 jul. 2016.