(1)
Ranjan, R.; Rahman, M.; Saha, H.; Saha, S.; Adhikary, A. Redo Mitral Valve Surgery. BSMMUJ 2018, 11, 89-93.