(1)
Ananna, M. A.; Hasan, R.; Samad, T.; Rahim, M. A.; Rahman, M. E.; Haque, W. M.; Billah, M.; Hoque, H. F.; Afroz, F.; Afroz, S. R.; Mitra, P.; lqbal, S. Acute Kidney Injury Due to Star Fruit Ingestion: A Case Report. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical Univ J 2016, 7, 151-153.