[1]
Ranjan, R., Rahman, M., Saha, H., Saha, S. and Adhikary, A. 2018. Redo mitral valve surgery. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal. 11, 1 (Mar. 2018), 89-93. DOI:https://doi.org/10.3329/bsmmuj.v11i1.35583.