Karmakar, B., M. Rahman, M. Sarkar, M. Mamun, M. Rahman, B. Nessa, M. Salam, and M. Kabir. “Adoption Lag Minimization for Increasing Rice Yield”. Bangladesh Rice Journal, vol. 25, no. 1, Aug. 2021, pp. 75-88, doi:10.3329/brj.v25i1.55180.