Rahman, N., M. Rahman, M. Baten, M. Hossain, S. Hassan, R. Ahmed, M. Hossain, A. Hossain, M. . Aziz, M. Haque, T. . Halder, M. Mamun, M. Bhuiyan, M. Khan, A. . Chowdhury, M. Qayum, M. Sarkar, M. Salam, and M. Kabir. “Weather Forecast Based Rice Advisory Services in Bangladesh”. Bangladesh Rice Journal, vol. 25, no. 1, Aug. 2021, pp. 51-74, doi:10.3329/brj.v25i1.55179.