Karmakar, B., Rahman, M., Sarkar, M., Mamun, M., Rahman, M., Nessa, B., Salam, M. and Kabir, M. (2021) “Adoption Lag Minimization for Increasing Rice Yield”, Bangladesh Rice Journal, 25(1), pp. 75–88. doi: 10.3329/brj.v25i1.55180.