Rahman, N., Rahman, M., Baten, M., Hossain, M., Hassan, S., Ahmed, R., Hossain, M., Hossain, A., Aziz, M. ., Haque, M., Halder, T. ., Mamun, M., Bhuiyan, M., Khan, M., Chowdhury, A. ., Qayum, M., Sarkar, M., Salam, M. and Kabir, M. (2021) “Weather Forecast Based Rice Advisory Services in Bangladesh”, Bangladesh Rice Journal, 25(1), pp. 51–74. doi: 10.3329/brj.v25i1.55179.