Kabir, M., Salam, M., Chowdhury, A., Rahman, N., Iftekharuddaula, K., Rahman, M., Rashid, M., Dipti, S., Islam, A., Latif, M., Islam, A. S., Hossain, M., Nessa, B., Ansari, T., Ali, M. and Biswas, J. (2016) “Rice Vision for Bangladesh: 2050 and Beyond”, Bangladesh Rice Journal, 19(2), pp. 1–18. doi: 10.3329/brj.v19i2.28160.