KARMAKAR, B.; RAHMAN, M.; SARKAR, M.; MAMUN, M.; RAHMAN, M.; NESSA, B.; SALAM, M.; KABIR, M. Adoption Lag Minimization for Increasing Rice Yield. Bangladesh Rice Journal, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 75–88, 2021. DOI: 10.3329/brj.v25i1.55180. Disponível em: https://www.banglajol.info/index.php/BRJ/article/view/55180. Acesso em: 12 jun. 2024.