Karmakar, B., Rahman, M., Sarkar, M., Mamun, M., Rahman, M., Nessa, B., Salam, M., & Kabir, M. (2021). Adoption Lag Minimization for Increasing Rice Yield. Bangladesh Rice Journal, 25(1), 75–88. https://doi.org/10.3329/brj.v25i1.55180