Kabir, M., Salam, M., Chowdhury, A., Rahman, N., Iftekharuddaula, K., Rahman, M., Rashid, M., Dipti, S., Islam, A., Latif, M., Islam, A. S., Hossain, M., Nessa, B., Ansari, T., Ali, M., & Biswas, J. (2016). Rice Vision for Bangladesh: 2050 and Beyond. Bangladesh Rice Journal, 19(2), 1–18. https://doi.org/10.3329/brj.v19i2.28160