(1)
Karmakar, B.; Rahman, M.; Sarkar, M.; Mamun, M.; Rahman, M.; Nessa, B.; Salam, M.; Kabir, M. Adoption Lag Minimization for Increasing Rice Yield. Bangladesh Rice J. 2021, 25, 75-88.